Triathlon Amazonek

Regulamin ogólny

III Triathlon Amazonek – Jacnia 2015
Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów na dystansie długim (1,9-90-21,1)
Jacnia gm. Adamów, 02.05.2015 r.

I. ORGANIZATORZY
Gmina Adamów
Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Zamojskie Amazonki”
II. TERMIN, DYSTANSE, TRASY
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w siedzibie OSP Jacnia. (czynne w dniach 1-3.05.2015 r.)
2. Triathlon Amazonek 2015 na dystansie długim (1,9-90-21,1) odbędzie się w dniu 02.05.2015 r.
3. Start i Meta znajdować się będą na terenie Stadionu sportowego w m. Jacnia gm. Adamów:
Pływanie – 1,9 km (zalew w Jacni, 2 pętle, spodziewana temperatura wody w maju 13-18°C, głębokość akwenu 2,5 m, limit czasu ukończenia pływania – 70 minut, start z wody, dopuszcza się użycie skarpet i czepków neopranowych – patrz Skrót ważnych informacji.
Rower – 90 km (dojazd do pętli 3 km, następnie 2 pętle każda 41,5 km na trasie Hutki – Guciów – Obrocz – Przejazd Kolejowy przy stacji Zwierzyniec (nawrót) – powrót do Hutek, skręt w drogę 849 w kierunku Malewszczyzny tam nawrót i przez Hutki druga pętla. Po drugiej petli powrót z Malewszczyzny na wprost przez skrzyżowanie dróg w Hutkach w kierunku Jacni. Koniec etapu rowerowego w Jacni – strefa zmian (stadion przy zalewie), trasa pofałdowana. Pomiar trasy – GPS. Oznaczenia długości trasy co 5km. Ograniczony ruch drogowy. Zawody w konwencji bez draftingu! (Co oznacza że strefa ochronna za jadącym zawodnikiem to 7m, wolno w niej przebywać nie dłużej niż 10 sek. Po tym czasie należy rozpocząć manewr wyprzedzania lub opuścić strefę. Na trasie rowerowej poruszać się będą oznaczeni sędziowie, którzy będą egzekwować przestrzeganie zasad. Pierwsze naruszenie (żółta kartka) – 5 minut, Drugie naruszenie regulaminu (żółta kartka) – 10 minut, Trzecie naruszenie lub niebezpieczne zachowanie (czerwona kartka) – dyskwalifikacja – decyzja sędziego jest nieodwołalna. Oni dbają o wasze bezpieczeństwo. STRZEŻ SIĘ I PRZESTRZEGAJ ZASAD :) ). Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem- 5:20 godzin.
Bieg – 21,1 km (1 pętla). Pętla wytyczona drogami gminnymi. Jacnia – Adamów – skręt w prawo– Potoczek – Suchowola – skręt w lewo – Feliksówka (nawrót przy wieży radiowej) – powrót po tej samej trasie do Jacni. Meta w rejonie strefy zmian. Nawierzchnia: 100% asfalt. Oznaczenia długości trasy co 1km, pomiar trasy GPS. Limit czasu ukończenia zawodów – 8:00 godzin.
4. Punkty odżywiania:
na trasie kolarskiej: na początku pętli – strefa zrzutu wyznaczona przed skrzyżowaniem w kierunku m. Hutki, strefa podejmowania rozciągnięta na 600 m przed skrętem w prawo do Malewszczyzny .
na trasie biegowej: punkty dożywiania rozmieszczone średnio co 3 km.
W punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany, batony energetyczne, przy temperaturze powietrza poniżej 15 °C również ciepły napój (herbata).
5. Toalety przenośne:
– w strefie zmian
6. Pomiar czasu – elektroniczny – STS Timing.
7. KASK OBOWIĄZKOWY na trasie rowerowej.
III. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
Klasyfikacje:
K (generalna kobiet)
M (generalna mężczyzn)
IV. NAGRODY
Najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem obcokrajowców, otrzymują tytuły i puchary zwycięzców Triathlonu Amazonek na dystansie długim (1,9-90-21,1).
Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich startujących w czasie wręczania koszulek FINISHER’a.
Rodzaj nagród rzeczowych będzie uzależniony od hojności sponsorów. Szczegółowe informacje w późniejszym terminie na stronie www.triathlonamazonek.cba.pl.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody, zostaną nagrodzeni pamiątkowymi koszulkami technicznymi ukończenia Triathlonu Amazonek 2015 na dystansie długim 70.3 (1,9-90-21,1)
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do Imprezy będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie zawodów www.triathlonamazonek.cba.pl;
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
Obowiązuje limit uczestników 250 osób.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28.02.2015, po tym terminie dopisanie się do listy startowej będzie możliwe tylko w ramach miejsc uwolnionych po weryfikacji wpłat;
Po 28.02.2015 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja listy startowej i uwolnione zostaną miejsca które nie zostały opłacone w/w terminie – zostanie wówczas przeprowadzony dodatkowy nabór zawodników w ramach wolnych miejsc – do ich wyczerpania w nieprzekraczalnym terminie 30.03.2015r. Po tym terminie lista startowa zostanie definitywnie zamknięta.
VII. WPISOWE
1. Na dystansie długim Triathlon Amazonek 2015 obowiązują opłaty w wysokości:
150,00 PLN – dla zawodników którzy ukończyli 1-szy Triathlon Amazonek;
200,00 PLN płatne do 31.12.2014 r.
250,00 PLN płatne do 28.03.2015 r.
400,00 PLN – Sztafeta;
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data wyjścia przelewu z konta osoby wpłacającej.
3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
Stowarzyszenie po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”, ul. Kolegiacka 16, 22-400 Zamość
BGŻ O/Zamość 70 2030 0045 1110 0000 0086 8450
w tytule przelewu powinno się znaleźć „imię i nazwisko, opłata startowa Triathlon Amazonek 2015”
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi!
5. Dopuszcza się odstąpienie zestawu startowego innej osobie po wcześniejszej konsultacji z organizatorami do dnia 30.03.2015r. Po tym terminie nie będzie możliwe odstąpienie zestawu.
6. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie.
7. Wpłaty z dopiskiem „darowizna – start 2015” (mogą być odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym PIT).
VIII. WYNIKI
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników Triathlon Amazonek 2015 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników Triathlon Amazonek 2015 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlon Amazonek 2015 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Amazonek 2015. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Triathlon Amazonek 2015 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Stowarzyszenie po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”, ul. Kolegiacka 16, 22-400 Zamość, z dopiskiem „ Triathlon Amazonek 2015 – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje dotyczące Triathlon Amazonek 2015 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Triathlon Amazonek 2015 będzie ostateczna.
XII. UWAGI KOŃCOWE
Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 30.03.2015r. o godz. 23:59.
Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe , czepek, okolicznościowy, talon na posiłek w ramach „Pasta Party” oraz posiłek po zawodach.
Udział w Pasta Party dla zawodników bezpłatny;
W dniach poprzedzających oraz w dniu zawodów odbędą się ogniska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
W kwestiach, których nie obejmuje regulamin, rozstrzyga Organizator.
W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Kask rowerowy obowiązkowy na trasie rowerowej i w strefie zmian przed wyjściem ze strefy do etapu rowerowego i po powrocie z etapu rowerowego.
Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. W czasie losowania wylosowany numer startowy będzie odczytywany trzy krotnie, jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się w tym czasie po odbiór nagrody, zostanie wylosowany kolejny numer. Wylosowane numery nie biorą udziału w dalszym losowaniu.
Ostateczna Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator posiada ubezpieczenie OC i NNW na kwotę 10 000 PLN.
Cały dochód z imprezy przekazywany jest na działania związane z leczeniem i profilaktyką leczenia Raka Piersi prowadzone przez Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Zamojskie Amazonki”.